Słowniczek pojęć ubezpieczeń majątkowych

Dowiedz się więcej na temat ubezpieczenia mieszkania, domu oraz mienia.

Przed zakupem polisy warto zapoznać się z najważniejszymi pojęciami stosowanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe:

  • Budowla

obiekt budowlany, nie będący budynkiem, ale przynależny do domu mieszkalnego, taki jak: ogrodzenia, śmietniki, chodniki, oświetlenie, baseny, studnie, kort tenisowy, fontanna itd.

  • Budynek gospodarczy

budynek przeznaczony na cele inne niż mieszkaniowe. Do budynków gospodarczych należy również garaż, znajdujący się na terenie posesji, na której znajduje się ubezpieczony dom lub mieszkanie.

  • Domek letniskowy

budynek, który przeznaczony jest na cele rekreacyjne, zamieszkiwany czasowo.

Domkiem letniskowym jest także budynek znajdujący się na terenie ogródków działkowych/działek rekreacyjnych (definicja może różnić się w zależności od wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego).

  • Karencja

określony okres w umowie ubezpieczenia, w którym Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody określone w umowie ubezpieczenia.

  • Kradzież z włamaniem

zniszczenie, uszkodzenie lub zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętych pomieszczeń przy użyciu siły i/lub narzędzi.

  • Przepięcie

gwałtowny i krótkotrwały wzrost napięcia prądu, przekraczający maksymalne, dopuszczalne napięcie dla określonej instalacji lub urządzenia, który powstał wskutek wyładowania atmosferycznego potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

  • Ubezpieczenie na pierwsze ryzyko

system ubezpieczenia, w którym sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający, kierując się szacowaną wysokością maksymalnej straty, jaka może zaistnieć wskutek jednego zdarzenia.

  • Ubezpieczenie na sumy stałe

system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego i powinna odpowiadać maksymalnej wartości całego ubezpieczanego mienia.

  • Odbiór końcowy

przekazanie przedmiotu umowy w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych.

  • Ogień i inne zdarzenia losowe

ogień - działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o własnej sile; do innych zdarzeń losowych można zaliczyć: dym, sadza, deszcz nawalny, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, zapadnie się ziemi, osuwanie się ziemi, powódź, zaleganie śniegu i lodu, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek drzew, masztów, upadek statku powietrznego, wybuch, zamarznięcie wody, zalanie, przepięcie, wandalizm (dewastacja).

UWAGA! W zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego definicje mogą się nieznacznie różnic.