Strona www.cuk.pl wykorzystuje pliki cookies, które możecie Państwo kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej w Polityce cookies i prywatności.

Szukasz ubezpieczenia samochodu?

OC przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie OC ładunków w transporcie przewoźnika drogowego przeznaczone jest dla przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie drogowego przewozu towarów (PKD 49.41.Z) w ruchu krajowym lub w ruchu międzynarodowym.

Dla kogo OC przewoźnika drogowego (OCPD)

Ubezpieczenie OC ładunków w transporcie przewoźnika drogowego przeznaczone jest dla przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie drogowego przewozu towarów (PKD 49.41.Z) w ruchu krajowym lub w ruchu międzynarodowym. Każdy przewoźnik na podstawie obowiązujących przepisów jest zobowiązany do pokrycia strat w przewożonym towarze. 

Dla przedsiębiorców wykonujących przewozy krajowe odpowiedzialność wynikająca z przewożonych przesyłek określona jest w Ustawie Prawo Przewozowe, natomiast przewoźnik wykonujący przewozy międzynarodowe odpowiada za przewożony towar zgodnie z Konwencją o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR). Ubezpieczenie towaru w transporcie jest odpowiedzią na potrzeby firm transportowych, które chcą zyskać ochronę finansową w razie uszkodzenia towaru.

Jaki jest przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia mienia w transporcie jest odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe od momentu przyjęcia przesyłki towarowej do przewozu, aż do momentu wydania jej odbiorcy. Odpowiadamy za:

  • szkody rzeczowe polegające na utracie, ubytku, uszkodzeniu przesyłki towarowej, zgodnie z art. 80 – 82 Ustawy Prawo Przewozowe
  • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie, zgodnie z art. 83 ust. 1 Ustawy Prawo Przewozowe

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie jeżeli do uszkodzenia, utraty towaru czy też do szkody finansowej doszło z winy przewoźnika. Nie ponosi on odpowiedzialności za utratę towaru z przyczyn niezależnych od niego. Ubezpieczenie mienia w transporcie międzynarodowym, jak i krajowym jest dobrowolne, jednak w praktyce klienci firm transportowych wybierają przewoźnika, który dysponuje polisą. Zdecydowanie ułatwia to współpracę i zapewnia szybsze pokrycie roszczeń.

Rozszerzenie OC przewoźnika o dodatkowe OC

W CUK Ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym za dodatkową opłatą możemy również rozszerzyć ochronę o odpowiedzialność cywilną:

  • za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju),
  • za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
  • z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera,
  • z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych (m.in. materiały wybuchowe, gazy, substancje toksyczne, materiały promieniotwórcze i żrące),
  • za szkody powstałe podczas przewozu towarów łatwo psujących się,
  • za przewóz leków, AGD, części samochodowych itd.

Jaki jest zakres terytorialny polisy

Jeżeli dokonujemy przewozów zarówno w kraju, jak i w granicach Europy konieczne musimy wykupić oba ubezpieczenia (OCPD w ruchu krajowym oraz OCPD podczas transportu międzynarodowego). Jeżeli nasza firma wykonuje przewozy tylko w międzynarodowe (np. ma list przewozowy z Polski do Niemiec), to nawet jeśli część trasy przebiega przez Polskę, nie ma potrzeby wykupienia ubezpieczenia mienia w transporcie krajowym.

Ubezpieczenie OC mienia przewoźnika w międzynarodowym transporcie drogowym obejmuje również odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przewozem w „polskiej” części trasy, przebiegającej do granicy z krajem sąsiednim. W przypadku OCPD w ruchu międzynarodowym zdarzają się też możliwości rozszerzenia zakresu ochrony o terytoria tzw. podwyższonego ryzyka – zazwyczaj mówimy tu o Rosji, Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie czy Mołdawii. 

Aby określić, jaka polisa jest Tobie potrzebna wystarczy kierować się informacjami, jakie znajdują się na liście przewozowym. Jeżeli miejscem załadunku i rozładunku jest Polska potrzebujesz polisy OC przewoźnika w ruchu krajowym, natomiast gdy list przewozowy jest z Polski do innego kraju (i na odwrót) wówczas zastosowanie ma polisa OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym. Dla przykładu firma przewozi towar z Wrocławia do Szczecina. Jedzie trasą prowadzącą przez Niemcy. Odpowiedzialność z tytułu OC w ruchu krajowym będzie na całej trasie – nie ma znaczenia, że przekraczamy granicę.

Kabotaż

To rozbudowanie polisy OCPD w ruchu międzynarodowym. Przedsiębiorca wykonujący przewóz, który w całości odbywa się na terytorium jednego z krajów Unii Europejskiej innego niż Polska powinien wykupić rozszerzenie ochrony OC przewoźnika drogowego o przewóz kabotażowy. Z takim przewozem mamy do czynienia w następstwie przewozu międzynarodowego. Na przykład: ubezpieczony wykonuje transport na podstawie listu przewozowego z Polski do Francji. We Francji dokonuje całkowitego rozładunku (zakończenie operacji międzynarodowej). Następnie dochodzi do załadunku towaru w Paryżu i transportu do miejsca docelowego, którym jest Nicea ( także we Francji).

Zawarcie polisy

Przygotowanie oferty ubezpieczenia mienia czy floty samochodowej nie zajmie dużo czasu. Niezbędne będą informacje odnośnie kierunku przewozu, ilości i rodzajów pojazdów wykorzystywanych do przewozu. Co więcej zapytamy Cię o dotychczasowy przebieg ubezpieczenia ładunku w transporcie oraz o wartość przychodów firmy w ostatnim roku obrotowym. Przy kalkulacji składki określ jakiego rodzaju ładunki będziesz przewoził w ciągu roku oraz jaka będzie przewidywana maksymalna wartość towaru. Niezbędnym dokumentem do podpisania polisy jest licencja/zezwolenie uprawniające do wykonywania przewozu.

Licencja przewozowa

Przedsiębiorca chcący wykonywać działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony musi uzyskać licencję. Aby ją uzyskać należy spełnić poniższe warunki:

Ostatni wymóg zobowiązuje Przedsiębiorcę do przedstawiania rocznych sprawozdań finansowych, które wykażą czy dysponuje on kapitałem i rezerwami o wartości co najmniej 9000 EUR w przypadku wykorzystywania do działalności jednego pojazdu i 5000 EUR na każdy dodatkowo wykorzystywany pojazd. W drodze odstępstwa przedsiębiorca może wykazać swoją zdolność finansową za pomocą ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej.

W swojej ofercie posiadamy również Ubezpieczenie OC zawodu przewoźnika drogowego. To gwarancja ubezpieczeniowa, która spełnia wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w kwestii warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Dzięki ubezpieczeniu mienia w transporcie uzyskasz licencję do wykonywania działalności przewozowej.

Spedycja

Oprócz ubezpieczenia działalności przewoźników drogowych obejmujemy ochroną spedytorów, prowadzących działalność gospodarczą wspomagającą transport (PKD 52.2). Do zadań spedytora należy organizacja transportu: załadunek i rozładunek towaru, znakowanie i pakowanie przesyłek, składowanie w trakcie przewozu czy też organizacja pracy podwykonawców. Udzielając ochrony w zakresie OC spedytora zobowiązujemy się do pokrycia roszczeń za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług spedycyjnych jak i za szkody rzeczowe w przesyłce towarowej oraz za straty finansowe w wyniku opóźnienia dostawy.

Skontaktuj się z doradcą CUK Prowadzisz firmę transportową i potrzebujesz ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego? W CUK porównamy dla Ciebie ceny oraz pomożemy w wyborze najlepszej polisy.

Więcej o ubezpieczeniu OC przewoźnika znajdziesz tutaj.