Edytor HTML
Edytor HTML

Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne – wykaz ubezpieczeń

Jako osoba prywatna lub przedsiębiorca zastanawiasz się nad wyborem odpowiednich ubezpieczeń? Chcesz mieć pewność, że w razie nieprzewidzianych sytuacji nie stracisz stabilizacji finansowej? W takim razie zapoznaj się z naszym przewodnikiem po obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeniach w Polsce.

Ubezpieczenia obowiązkowe

Czym są ubezpieczenia obowiązkowe? Są to takie rodzaje ochrony finansowej, które w określonych sytuacjach, na przykład przy wykonywaniu konkretnej pracy, po prostu trzeba mieć wykupione u ubezpieczyciela. Obowiązkowych ubezpieczeń w Polsce jest na tę chwilę 156. Policzyła je i usystematyzowała Polska Izba Ubezpieczeń, analizują tysiące ustaw. Przy czym większość Polaków wie jedynie o OC samochodowym. Tymczasem artykuł 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wymienia 4 podstawowe grupy ubezpieczeń obowiązkowych:

obowiązkowe ubezpieczenie OC kierowców za szkody spowodowane udziałem w ruchu drogowym – jego wymóg wynika z dużego natężenia kolizji i wypadków, usprawnia działalność sądownictwa oraz zapobiega przed bankructwem części sprawców;

obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego – wprowadzone po to, by usprawnić polskie rolnictwo, ochronić przed zakłóceniem przez szkody;

• ubezpieczenie budynków gospodarstwa rolnego od pożaru oraz innych czynników atmosferycznych i zdarzeń losowych – dzięki niemu rolnicy nie muszą sami ponosić kosztów szkód powstałych w wyniku niekorzystnych warunków pogodowych, na które nie mają wpływu, czy w wyniku przestępczych działań osób trzecich;

• ubezpieczenia wynikające z odrębnych ustaw ratyfikowanych przez Polskę – ustawy międzynarodowe i ustawy Unii Europejskiej.

Te obowiązkowe ubezpieczenia charakteryzują się nakazem zawarcia umowy dla obu stron – ubezpieczającego i ubezpieczyciela. Kontroluje je Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ich brak może skutkować nałożeniem kar. Jeśli w momencie kontroli lub wyrządzenia szkody okaże się, że sprawca nie wykupił polisy, sprawę kieruje się na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji, co wiąże się z nałożeniem grzywny.

Oczywiście to nie wszystkie ubezpieczenia obowiązkowe. Wymienione wyżej ubezpieczenia to ubezpieczenia powszechne, ale istnieją jeszcze ubezpieczenia szczególne, wynikające z wykonywania określonego zawodu czy prowadzenia konkretnej działalności gospodarczej. Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyszczególnia obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.

Należą do nich:

• ubezpieczenia emerytalne; • ubezpieczenia rentowe; • ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane ubezpieczeniem chorobowym; • ubezpieczenie wypadkowe – z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

A jakie profesje obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie OC? Lista jest długa, ale warto wymienić zawody takie jak: prawnik, radca prawny, lekarz, pielęgniarka, pośrednik ubezpieczeniowy, rzeczoznawca majątkowy, organizator imprez masowych, architekt, weterynarz, inżynier budowlany. Wprawdzie brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w przypadku tych profesji nie skutkuje sankcjami karnymi, ale może przyczynić się do utraty licencji na wykonywanie zawodu.

Ubezpieczenia obowiązkowe w Polsce i dobrowolne

Ubezpieczenia dobrowolne

Tak jak ubezpieczenia obowiązkowe, również ubezpieczenia dobrowolne dzielą się na osobowe i majątkowe. Te pierwsze dotyczą zagwarantowania pokrycia potrzeb finansowych wynikających z określonych zdarzeń w życiu człowieka. Wymienia się wśród nich ubezpieczenia na życie (śmierć osoby ubezpieczonej, dożycie przez nią do konkretnego wieku) oraz ubezpieczenia NNW – od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia majątkowe zgodnie z nazwą dotyczą zaś mienia lub odpowiedzialności cywilnej. Pozwalają pokryć straty materialne. Jakie więc ubezpieczenia zalicza się do dobrowolnych? Najpopularniejsze są: dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne (zawierane z NFZ, najczęściej wybierają je osoby zatrudnione na umowie o dzieło), dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (podlegają mu m. in. osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, np. nianie, duchowni, osoby wykonujące pracę nakładczą, prowadzące działalność pozarolniczą) oraz dobrowolne ubezpieczenie społeczne (korzystają z niego np. osoby niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu lub rentowemu). Ubezpieczenia dobrowolne mogą w zasadzie obejmować każde ryzyko.

Oferta ubezpieczeń dostępnych na rynku ubezpieczeniowym jest niezwykle szeroka. Najważniejsze, żeby wykupić odpowiednie ubezpieczenia obowiązkowe oraz dopasować do swoich potrzeb i charakteru pracy zawodowej ubezpieczenia dobrowolne. Często są one koniecznością, choć nie są prawnie wymagane – dają nam pewność, że w razie zaistnienia niekorzystnej sytuacji uzyskamy odpowiednią pomoc finansową. Nasi doradcy pomogą Ci wybrać właściwe ubezpieczenia. Bierzemy pod uwagę czynniki takie jak: wiek, sytuacja rodzinna i majątkowa, zdrowie, charakter pracy, codzienny tryb życia i podejmowane aktywności. Dzięki temu Twoje życie będzie spokojniejsze, pozbędziesz się niepotrzebnego stresu. Przekażemy Ci wiedzę o ubezpieczeniach obowiązkowych i dobrowolnych oraz będziesz mógł skorzystać z tych wybranych przez Ciebie na korzystnych warunkach.

Po co się ubezpieczać?

Ubezpieczenia to ochrona przed skutkami negatywnych zdarzeń. Dzięki polisie ubezpieczeniowej ograniczamy skutki występujących w życiu codziennym nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie nie zapewni nam zdrowia, ale (przy fachowym dobraniu polisy) zminimalizuje ryzyko pojawienia się kłopotów finansowych.

Ubezpieczenia to także bezpieczeństwo finansowe w przyszłości. Polisy inwestycyjne umożliwiają budowanie kapitału teraz, by wykorzystać go w przyszłości do realizacji dowolnego celu: edukacji dziecka, emerytury czy podróży dookoła świata. Możesz pomóc finansowo swoim bliskim, zrealizować niespełnione dotąd marzenia oraz czerpać z korzyści ekonomiczne i prawne, które wiążą się z tym sposobem inwestowania.

Ubezpieczenie to usługa finansowa – ryzyko przenosisz na Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które podejmuje się do jego przejęcia.

Edytor HTML

Ryzyko jest czymś powszechnym w życiu codziennym i może wystąpić w wielu sytuacjach. Czy wobec tego idealny plan ubezpieczeniowy oznacza, że każdy potrzebuje ubezpieczenia na wszelką ewentualność?

Odpowiedź brzmi: zdecydowanie nie, ponieważ życie bogate jest wiele barw i odcieni. Dla każdego z nas idealny program będzie inny, zależny m.in.:

 • od wieku,
 • sytuacji rodzinnej,
 • sytuacji majątkowej,
 • zdrowia,
 • wykonywanej pracy,
 • trybu życia i aktywności dnia codziennego.

Inne będą potrzeby ubezpieczeniowe zawodowego kierowcy z dwójką dzieci, inne bezdzietnego przedsiębiorcy. Nie musisz znać się na ubezpieczeniach, aby stworzyć dla siebie idealny plan ubezpieczeniowy. W CUK Ubezpieczenia masz do dyspozycji specjalistyczną  wiedzę, którą oddaje na Twoje usługi doradca. Naszą rolą jest pomoc w określeniu Twoich rzeczywistych potrzeb oraz w wyborze optymalnego rozwiązania.

Edytor HTML

Idealne plany ubezpieczeniowe dla przykładowych klientów, odzwierciedlających standardowy cykl życia:


Osoba młoda (20-30 lat), pracująca, jeszcze bez rodziny

 • ochrona na wypadek NNW, szczególnie jeśli prowadzi aktywny tryb życia (podróże, sport, motocykl);
 • inwestycje raczej płynne na cele średniookresowe (podróż marzeń, samochód), realizację bardziej odległych planów (własny dom, start w biznesie)
 • najlepiej pomyśleć już o prywatnej emeryturze, bo czas gra na korzyść i można zrealizować cel niskim kosztem, ale kto jest tak zapobiegliwy…

Ochrona na wypadek NNW to wydatek rzędu kilkunastu złotych przy sumie ubezpieczenia 100 tys., natomiast zbudować kapitał na emeryturę można już za 200 zł, ponieważ długi czas inwestowania jest naszym sprzymierzeńcem.

Osoba ustabilizowana życiowo, w wieku 30-40 lat, będąca w związku, mająca małe dzieci:

 • niezbędna jest polisa na życie, aby nie pozostawić rodziny w trudnej sytuacji finansowej, szczególnie, gdy do spłacenia jest kredyt hipoteczny, a między partnerami jest duża różnica w dochodach,
 • pojawić się mogą pierwsze poważne zachorowania,
 • potrzebny jest częsty kontakt z lekarzem, ponieważ chorować mogą także dzieci,
 • konieczne jest zabezpieczenie emerytalne, bo to ostatni moment, by zbudować kapitał emerytalny niewielkimi wyrzeczeniami,
 • polisy inwestycyjne dla dzieci z myślą o ich przyszłej edukacji lub ułatwieniu życiowego startu,
 • warto posiadać ubezpieczenie od utraty dochodu z tytułu NNW i chorób.

Ubezpieczenie terminowe na sumę 300 tys. (200 tys. na spłatę hipoteki, reszta na podtrzymanie osiągniętego standardu życia rodziny) na 20 lat (na tyle jest kredyt a dzieci zdążą się w tym czasie usamodzielnić) to wydatek rzędu 150 zł miesięcznie.

Dodatkowo ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania to około 20 zł, karta medyczna w wariancie podstawowym dla całej rodziny to wydatek 150 zł (niezależnie od liczby dzieci).

Polisa inwestycyjna z myślą o emeryturze to co najmniej 300-400 zł na osobę (w zależności od potrzeb). Warto pomyśleć także o dzieciach, inwestując po 200 zł, żeby ich start w dorosłość za 15 lat, nie musiał zaczynać się od zera.

Dla osób w wieku 30-40 lat potrzeby ubezpieczeniowe są największe i mają najwyższą wagę, bo skutki zdarzeń losowych będą najbardziej bolesne dla planów życiowych rodziny.

Osoba dojrzała, w wieku 40-50 lat, żyjąca w związku, dzieci już się usamodzielniły:

 • ubezpieczenie na życie dla podtrzymania standardu życia partnera,
 • rośnie ryzyko zachorowań i pobytów w szpitalu, więc warto pomyśleć o ubezpieczeniu zdrowia,
 • ostatni moment, by pomyśleć o emeryturze, ale trzeba wówczas znacznie wyższych kwot, bo czasu na inwestowanie coraz mniej,
 • można pomyśleć o wnukach, by sprezentować na 18 urodziny czy ślub, polisę inwestycyjną z "okrągłą" kwotą.

Ubezpieczenie na życie na sumę 200 tys. to wydatek 100 zł miesięcznie, ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania 30 zł.

Inwestycje z myślą o emeryturze to co najmniej 500 zł, gdyż czas przestaje grać na naszą korzyść – emerytura jest coraz bliżej. Dla wnuków można przeznaczyć nawet 100 zł, po 10-15 latach bardzo się ucieszą, nawet jeśli teraz dostaną trochę mniej zabawek.

Wagi potrzeb ubezpieczeniowych zmieniają się wraz z wiekiem. Najczęściej wagi potrzeb układają się w cyklu życia tak, jak na poniższym wykresie.

Edytor HTML

Czy każdy może się ubezpieczyć? Niestety nie. Towarzystwa przejmują ryzyko, ale nie można ubezpieczyć się od zdarzeń pewnych lub takich, gdzie ryzyko jest znacznie wyższe od akceptowalnego. Dlatego trzeba być zapobiegliwym i ubezpieczać się, gdy jeszcze nic nie wskazuje na kłopoty ze zdrowiem – jeśli kłopoty pojawiają się, to może być:

 • za późno na ubezpieczenie – czasem historia medyczna powoduje, że jest się nieubezpieczanlym,
 • za drogo by się ubezpieczyć – Towarzystwo może zgodzić się na ubezpieczenie, ale za wyższą składkę, gdyż rośnie jego ryzyko,
 • wyłączenie odpowiedzialności – Towarzystwo może ubezpieczyć różne ryzyka, ale nie na wszystkie: wykluczy te, które są najbardziej prawdopodobne, a więc ubezpieczenie których jest najbardziej potrzebne klientowi.

Warto o tym pamiętać zawczasu, gdyż Towarzystwa nie mają obowiązku ubezpieczania każdego oraz posiadają prawo odmowy. Jednak nasza zapobiegliwość może uchronić nas przed późniejszymi rozczarowaniami.

zobacz także