Edytor HTML
Zajawka strony
Edytor HTML

NADUBEZPIECZENIE

Nadubezpieczenie jest to podanie zakładowi ubezpieczeń wyższej niż rzeczywista kwoty majątku do objęcia ubezpieczeniem.
Nadubezpieczenie jako takie nie jest groźne dla Ubezpieczającego, z tym że przy nadubezpieczeniu należy pamiętać o tym, iż zakład ubezpieczeń nie może wypłacić odszkodowania wyższego niż zaistniała szkoda.

Dla odmiany składka ubezpieczeniowa jest naliczona od zadeklarowanej sumy. Warto również pamiętać, że w przypadku nadubezpieczenia w momencie gdy zostanie ono wykryte można zażądać od zakładu ubezpieczeń zmniejszenia sum ubezpieczenia. Obniżenie sum ubezpieczenia zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca w którym zażądano zmniejszenia tychże. Jednocześnie zakład ubezpieczeń powinien zwrócić nadpłaconą składkę za okres od dnia korekty sumy ubezpieczenia do końca okresu ubezpieczenia.

NIEDOUBEZPIECZENIE

Niedoubezpieczenie jest to objęcie ubezpieczeniem tylko części posiadanego mienia. Niedoubezpieczenie najczęściej jest wynikiem zadeklarowania wartości majątku wg wartości księgowej netto przy jednoczesnym zgłoszeniu tej wartości jako wartości księgowej brutto. Niedoubezpieczenie jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym dla Ubezpieczającego, który sobie tego faktu nie uświadamia. Niedoubezpieczenie ma bowiem to do siebie, że ujawnia swoją niesympatyczną naturę nie tylko przy szkodach całkowitych (np. pożar całego majątku), ale i przy częściowych. Dzieje się tak dlatego, że zakłady ubezpieczeń przy wypłacie odszkodowania stosują zasadę proporcji.

ZASADA PROPORCJI

Zasada proporcji jest jedną z najważniejszych zasad w ubezpieczeniach majątkowych. Charakterystyczna dla ubezpieczeń od ognia i innych żywiołów, rzadziej występuje w innych rodzajach ubezpieczeń. Uregulowana jest w ogólnych warunkach ubezpieczeń poszczególnych zakładów - jej celem jest wymuszenie na osobie ubezpieczającej się ubezpieczenia całego posiadanego mienia. Chodzi tu o to, że zakład ubezpieczeń aby rozproszyć ryzyko bierze do ubezpieczenia cały majątek, o którym z góry wie, że w 100 % nie powinien spłonąć.

Ryzyko małych szkód jest o wiele wyższe od wystąpienia jednej szkody totalnej. Sama zasada brzmi tak: odszkodowanie zmniejsza się w takim stosunku, w jakim pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia do wartości faktycznej mienia. Matematycznie wyliczenie odszkodowania wygląda następująco:

(suma zadeklarowana \ wartość rzeczywista) x wysokość szkody

Z powyższego widać że jeżeli deklarowana suma jest niższa od wartości rzeczywistej współczynnik, o który będzie zmniejszona szkoda będzie zawsze mniejszy od 1 co siłą rzeczy spowoduje zmniejszenie się odszkodowania. Zasada proporcji jest stosowana tylko w przypadku niedoubezpieczenia mienia stąd jeżeli suma deklarowana byłaby wyższa od wartości rzeczywistej wówczas zakład zasady proporcji nie zastosuje.

W zależności od zakładu ubezpieczeń zasada proporcji ulega mniejszym lub większym modyfikacjom np. niektóre zakłady nie stosują zasady proporcji jeżeli różnica sumy zadeklarowanej do rzeczywistej wartości mienia nie przekracza 20 % rzeczywistej wartości rzeczy tzw. Klauzula Lee Way.

Edytor HTML

zobacz także