Zajawka strony
Edytor HTML

Dofinansowanie szkoleń wynosi:

 • 70% ich kosztów – w przypadku CUK,
 • 80% wydatków na szkolenia – dla Partnerów.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności średniego przedsiębiorstwa CUK oraz jego 27 franczyzobiorców (mikroprzedsiębiorstw) poprzez realizację szkoleń menedżerskich dla 69 osób z kadry zarządzającej.

Zakładamy, że dzięki szkoleniom nastąpi wzrost kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej wszystkich 28 firm biorących udział w projekcie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania zasobami ludzkimi.

GRUPA DOCELOWA I OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Projekt ma charakter zamknięty, tzn. adresowany jest do konkretnych firm i odpowiada na ich ściśle określone potrzeby.
Szkolenia skierowany są do kadry zarządzającej CUK oraz jego franczyzobiorców – zarówno kobiet, jak i mężczyzn.
Projekt realizowany jest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (biuro projektu znajduje się w Toruniu, w Centrali CUK; tu też odbywać się będą wszystkie szkolenia), ale ma charakter ponadregionalny. Uczestnikami projektu są również przedsiębiorstwa partnerskie i ich pracownicy spoza regionu, tj. województw: mazowieckiego, pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, lubuskiego i małopolskiego.

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKCIE:

Projekt CUK Ubezpieczenia – jakość zarządzania gwarantem rozwoju jest realizowany z poszanowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Oznacza to, że:

 • płeć nie będzie stanowić kryterium w rekrutacji,
 • programy szkoleń i materiały szkoleniowe nie będą zawierały treści utrwalających niesprawiedliwe i szkodliwe stereotypy dotyczące płci,
 • język, jakim będziemy się posługiwać, będzie wrażliwy na płeć,
 • w proces podejmowania kluczowych decyzji dot. realizacji projektu zaangażowani będą przedstawiciele i przedstawicielki obu płci.


Korzyści ze szkoleń

Program szkoleń oferowanych w ramach projektu opracowany został na podstawie wyników badania potrzeb szkoleniowych CUK i Partnerów z 2012 r.

Ponieważ od momentu złożenia wniosku aplikacyjnego do chwili rozpoczęcia pierwszych szkoleń upłynął rok, na pierwszych zajęciach ponownie zebraliśmy od uczestników opinie i spostrzeżenia, na podstawie których zaktualizowaliśmy katalog potrzeb firm objętych wsparciem.

Wszystkie szkolenia są „szyte na miarę” przedsiębiorstw biorących udział w projekcie!

Uczestniczkom i uczestnikom szkoleń zapewniamy:

 • kadrę trenerską z wieloletnim doświadczeniem – praktyków, którzy prowadzili szkolenia i coaching dla kadry zarządzającej i pracowników w największych firmach polskich i zagranicznych. m. in. VOLKSWAGEN, BAHLSEN, PGE SA, Simens, PGE SA., TAURON,
 • materiały piśmiennicze i materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • noclegi w Toruniu (dla osób dojeżdżających z innych miejscowości),
 • catering podczas szkoleń, a dla osób zakwaterowanych w hotelu dodatkowo śniadania i kolacje.

Projekt „CUK Ubezpieczenia – jakość zarządzania gwarantem rozwoju” został pozytywnie oceniony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, organizatora konkursu HEROSI ORGANIZACJI ogłoszonego w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Przyznanie dotacji na realizację projektu niewątpliwie świadczy o jego wysokiej jakości. Niewiele firm w Polsce otrzymało takie wsparcie. Tym bardziej zachęcamy więc do skorzystania z możliwości, jakie się przed nami otwierają.

UWAGA: pracownice i pracownicy przedsiębiorstw biorących udział w projekcie nie ponoszą żadnych kosztów szkoleń. Wkład prywatny wnoszą pracodawcy (w postaci gotówki oraz wynagrodzeń).

Program szkoleń

Program szkoleń przewidzianych w projekcie został „uszyty na miarę” CUK i przedsiębiorstw współpracujących, na podstawie wyników kompleksowej analizy potrzeb szkoleniowych. Grupę docelową podzielono na 7 grup szkoleniowych, którym zaproponowano szkolenia w następujących blokach tematycznych:

 • Szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego szczebla, mające na celu przygotowanie top managementu do podejmowania strategicznych decyzji, kaskadowania odpowiedzialności i decyzyjności w dół.
 • Szkolenia dla kadry zarządzającej sprzedażą, ukierunkowane na przygotowanie kadry zarządzającej do zarządzania zespołem sprzedażowym i klientami w trudnych warunkach konkurencyjnych rynku.
 • Akademia HR – szkolenia służące przygotowaniu kluczowego kierownictwa do wdrożenia Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
 • Szkolenia dla kadry zarządzającej oddziałami marki własnej, przygotowujące kierownictwo oddziałów CUK do wdrożenia Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
 • Szkolenia dla kadry zarządzającej rozwojem sieci zewnętrznej rozwijające twarde i miękkie umiejętności menedżerskie,
 • Szkolenia dla kadry zarządzającej placówkami partnerskimi (franczyzobiorców CUK Ubezpieczenia), mające na celu przygotowanie kierownictwa Partnerów do wdrożenia Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
 • Szkolenia dla kadry zarządzającej wszystkich przedstawicieli w zakresie zarządzania środowiskiem w biznesie, czyli wdrażania rozwiązań z zakresu zarządzania środowiskiem i metod obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa dzięki inwestowaniu w technologie ekologiczne.

Szkolenia przeprowadzone zostaną w okresie: IX 2013 – III 2015.

Zapraszamy na stronę projektu!

Człowiek - najlepsza inwestycja


Edytor HTML

zobacz także